Our References

 

References by Country

World Map

Cell-Bio Biotechnology Co., Ltd.
Cell-Bio Biotechnology Co., Ltd. is our distributor for the FluidFM BOT in Taiwan.
Guangzhou Yunxing Scientific Equipment Co. Limited
Guangzhou Yunxing Scientific Equipment Co. Ltd. is distributing our FluidFM BOT in South China in the following regions: Guangdong, Guangxi, Hubei, Hunan, Sichuan, Chongping City, Fu-jian, Yunnan, Guizhou, Hainan, Hong Kong and Macau.
Quantum Design China (Beijing)
Quantum Design China is distributing our FluidFM BOT in China excluding the Provinces of Guangdong, Guangxi, Hubei, Hunan, Sichuan, Chongqing, Fujian, Yunnan, Guizhou, Hainan, Hong Kong and Macau.